Navigace

Výběr jazyka

 • cz
 • en
 • de

Obsah

 

 

PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

- součást smlouvy o poskytování pečovatelské služby

(s účinností od 1. 1. 2015)

 

1. Základní informace

Pečovatelská služba Chelčického domova sv. Linharta, o.p.s. nabízí uživatelům registrovanou službu – Pečovatelskou službu (§ 40, zákon č. 108/2006 , o sociálních službách). Pečovatelská služba je terénní služba, poskytovaná ve vymezeném místě, čase a rozsahu prostřednictvím kvalifikovaných pracovníků – sociální pracovnice a pracovníků sociální péče (pečovatelek), na základě písemné smlouvy mezi poskytovatelem a osobou požadující služby (Uživatelem), za úhradu dle platného ceníku služeb. Poskytované úkony pečovatelské služby zachovávají a rozvíjejí důstojný život těch, kteří je využívají, jsou bezpečné a odborné. Průběh poskytování pečovatelské služby probíhá dle individuálních plánů péče jednotlivých klientů.

 

Poskytovatelem pečovatelské služby je Chelčický domov sv. Linharta, o.p.s., (IČ 28138520), Chelčice , 389 01 Vodňany, telefon: 607 023 694, e-mail: pecovatelskasluzba@linhart-chelcice.cz .

 

 

2. Cílová skupina

 

Pečovatelská služba je určena osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, žijícím v obci Chelčice, Stožice, Truskovice, Libějovice, Malovice, Bílsko, Budyně, Krajníčko, Měkynec, Bavorov, Vodňany a přidružených obcích. Věkovou kategorií jsou dospělí (18-64 let) a senioři (65 a více let).

 

 

3. Místo a čas poskytování služby

 

Pečovatelská služba je poskytována dle smlouvy o poskytnutí pečovatelské služby v domácnosti osoby (např. úklid, dovážka oběda), příp. v místě bydliště (doprovod k lékaři) v čase: v pracovní dny v době dle individuální domluvy v rozmezí 7:30 – 15:30 hod.

Dovoz oběda probíhá v době od 10.30 hod. do 12.00 hod. Čas poskytnutých dalších jednotlivých úkonů bude vždy konkrétně stanoven nejpozději den přede dnem poskytnutí úkonu domluvou mezi poskytovatelem a osobou využívající pečovatelskou službu, podle potřeb osoby a provozních možností poskytovatele.

 

 

4. Poskytované služby

 

a)Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

b)Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

c)Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

d)Pomoc při zajištění chodu domácnosti

e)Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 

Poskytovatel dále poskytuje následující fakultativníslužbu nad rámec základních činností uvedených výše:

a)Zapůjčení jídlonosičů

b)Přemývání jídlonosiče

c)Jídelní lístek

d)Dohled nad dítětem či dospělým, procházky

e)Úklid společných prostor domu

f)Úklid chodníku, úklid sněhu

g)Péče o domácí zvíře

h)Doprava uživatele motorovým vozidlem

i)Kopírování

 

5. Poslání

 

Posláním Pečovatelské služby je poskytovat svým uživatelům služby, které vedou k podpoře samostatného života v domácím prostředí, a tím umožnit lidem přes nepříznivou zdravotní či sociální situaci setrvávat v jejich domovech, zachovat vazby na své přirozené sociální prostředí, rodinu, přátele a blízké.

 

6. Cíle

 

 • podpora klientů v jejich soběstačnosti, samostatnosti

 • umožnění samostatného rozhodování klientů o vlastním životě

 • pomoc klientům zajistit základní životní potřeby

 • pomoc zabezpečit klientům vysokou kvalitu života ve stávajícím domácím prostředí

 • podpora klientů v maximálně aktivním životě s ohledem na jejich zdravotní stav a sociální prostředí, v němž žijí

 • podpora klientů pro zvýšení orientace v jejich vlastních právech a povinnostech

 

7. Zásady při poskytování služby

 

jsou obsaženy v Etickém kodexu zaměstnanců, mezi hlavní principy patří:

 • rovnost přístupu bez diskriminace

 • dodržování práv klientů

 • zachování lidské důstojnosti

 • nezávislost a autonomie klientů

 • respektování potřeb a volby klientů

 • bezpečnost a odbornost poskytovaných služeb

 • individualizace podpory

 • flexibilita

 • diskrétnost

 

8. Kvalita služeb

 

1) Každá osoba využívající pečovatelskou službu má svého tzv. „klíčového pracovníka“, který přednostně zabezpečuje provedení požadovaných úkonů, dále ve spolupráci s klientem dbá na dodržování individuálního plánu péče, provádí jeho hodnocení v souvislosti s osobními cíli klienta a navrhuje případnou změnu plánu s ohledem na osobní cíle, potřeby, schopnosti a zdravotní stav klienta.

2) Individuální plán péče klíčový pracovník spolu s uživatelem vypracuje co nejdříve po uzavření smlouvy, nejdéle však do 10ti dnů. Vzhledem k počtu pracovníků, je klíčovým pracovníkem vždy jedna ze tří pečovatelek.

3) Pracovníci Pečovatelské služby Chelčického domova sv. Linharta se řídí standardy kvality sociálních služeb, které si uživatel může kdykoliv vyžádat k nahlédnutí.

 

9. Úhrada pečovatelské služby

 

1) Výše úhrady za úkony pečovatelské služby je stanovena v Ceníku služeb, který je součástí smlouvy a je v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a vyhl. č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

2) Při změně Ceníku služeb pečovatelské služby je osoba se změnou prokazatelně seznámenas minimálně měsíčním předstihem před nabytím jeho účinnosti.

3) Úhrada za poskytnuté služby pečovatelské služby se platí v hotovosti, v prvních dnech následujícího měsíce, po měsíci, kdy služba proběhla, na základě předaného pokladního dokladu poskytovatelem.

4) Bez úhrady se pečovatelská služba poskytuje dle zák. č. 108/2006 Sb., § 75, odst. 2:

a) rodinám, ve kterých se narodily současně 3 nebo více dětí, a to do 4 let věku těchto dětí,

b) účastníkům odboje (zák. č. 255/1946, zák. č. 462/1919),

c) osobám, které jsou účastny rehabilitace podle zákona č. 119/1990 sb., o soudní rehabilitaci, ve znění zákona č. 47/1991 Sb., nebo u nichž bylo odsuzující soudní rozhodnutí pro trestné činy uvedené v § 2 zákona č. 119/1990 Sb., ve znění zákona č. 47/1991 Sb., zrušeno přede dnem jeho účinnosti, anebo byly účastny rehabilitace podle § 22 písm. c) zákona č. 82/1968 Sb., o soudní rehabilitaci, jestliže neoprávněný výkon vazby nebo trestu odnětí svobody činil celkem alespoň 12 měsíců,

d) osobám, které byly zařazeny v táboře nucených prací nebo v pracovním útvaru, jestliže rozhodnutí o tomto zařazení bylo zrušeno podle § 17 odst. 1 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, anebo ve vojenském táboře nucených prací, jestliže rozkaz o jeho zařazení do tohoto tábora byl zrušen podle § 18 odst. 1 zákona č. 87/1991 Sb., ve znění zákona č. 267/1992 Sb. a zákona č. 78/1998 Sb., anebo v centralizačním klášteře s režimem obdobným táborům nucených prací, pokud celková doba pobytu v těchto zařízeních činila 12 měsíců

 

10. Jak požádat o poskytování pečovatelské služby

 

1) Osoba mající zájem o poskytování pečovatelské služby kontaktujeosobně, písemně, telefonicky nebo prostřednictvím jiné osoby paní Lucii Troblovou Teringlovou, která na základě tohoto podnětu navštíví zájemce, projedná s ním jeho požadavky, očekávání a osobní cíle, a podá zájemci informace o pečovatelské službě v takovém rozsahu, aby se tento mohl rozhodnout, zda chce pečovatelské služby využít či nikoliv, příp. v jakém rozsahu.

2) V případě zájmu o využití pečovatelské služby je žadatel povinen poskytnout základní údaje pro přípravu smlouvy o poskytnutí pečovatelské služby uvedené v Žádosti -Jednání se zájemcem o poskytování pečovatelské služby.

3) Poskytovatel připraví návrh smlouvy, který spolu s Pravidly poskytování pečovatelské služby, Ceníkem služeb předá zájemci k seznámení. V případě souhlasu stvrzují obě strany uzavření smlouvy svými podpisy.

4) K odmítnutí zájemce o poskytnutí Pečovatelské služby může dojít pouze za předpokladu, že:

 1. Pečovatelská služba neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá.

 2. Pečovatelská služba nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá.

 3. Pokud zdravotní stav osoby neumožňuje poskytování požadovaného úkonu nebo nepatří do cílové skupiny.

 4. Zájemce je osobou, které byla vypovězena smlouva o poskytnutí téže služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy v době kratší 6 měsíců.

 

11. Průběh poskytování pečovatelské služby

 

1) Čas a četnost jednotlivých úkonů pečovatelské služby je sjednán s uživatelem individuálně. Pokud uživatel požaduje provádění úkonů nepravidelně, je povinen nahlásit požadavek na provedení úkonů minimálně čtyři pracovní dny předem. Jedná-li se o zajištění úkonu v přesně stanovený čas (např. doprovod k lékaři), je povinen nahlásit požadavek minimálně dva pracovní dny předem.

2) Je-li potřeba zajistit pro poskytování sociálních služeb vstup do domu, případně bytu, jsou klíče zhotoveny na náklady uživatele. Souhlas uživatele s uložením klíče pro účely poskytování služby bude založen v osobní dokumentaci uživatele.

3) Uživatel je informován, že důvodem ukončení či přerušení poskytování pečovatelské služby ze strany poskytovatele je:

- nespolupráce uživatele, opakované bezdůvodné odmítání péče v dohodnutém čase

- uživatel se chová k pracovníkům pečovatelské služby agresivně

- uživatel není ochoten zajistit bezpečnost pracovníků pečovatelské služby (např. odstranění agresivních zvířat po dobu výkonu služby)

- uživateli chybí základní sociální návyky, takže nejsou zajištěny podmínky pro bezpečný výkon služby

4) Při změně zdravotního stavu klienta, resp. při zjištění infekční či parazitární choroby, při které nemocný může být zdrojem onemocnění, je klient povinen na změnu svého zdravotního stavu pečovatelku upozornit a pečovatelská služba je oprávněna přerušit po dobu nemoci klienta poskytování některých úkonů.

5) V případě, že uživatel pečovatelce neotevře v domluveném čase, bude po 10 minutách od domluveného termínu pečovatelská služba postupovat takto:

 • pokus o kontakt uživatele prostřednictvím telefonu

 • kontaktování rodiny nebo osoby, kterou klient určil jako kontaktní

 • dotaz u sousedů, příbuzných, známých

 • informování u obvodního lékaře

 • přivolání IZS – z důvodného podezření na zdravotní problémy klienta

6) Pravidla pro užívání jídlonosičů:

1. Poskytovatel uživateli zapůjčí 2 ks jídlonosičů za stanovený poplatek dle ceníku pečovatelské služby.

2. Každý jídlonosič je označen jménem uživatele, při každé předávce je

naplněný jídlonosič vyměněn za čistý z předcházející dodávky.

3. Čistotu jídlonosiče si zajišťuje uživatel sám, pokud nebude toto pravidlo

dodržovat, bude dovoz stravy z hygienických důvodů pozastaven.

4. Termonosič je tvořen 3 ks jídelních misek s upínací rukojetí a termonádoby, termonosiče je nutno vracet vždy v kompletním stavu.

5. Platí zákaz ohřívání stravy v termonosičích.

6. V případě zničení, poškození nebo ztráty bude poskytovatel požadovat úhradu

termonosiče v plné výši.

7. Pokud uživatel přeruší odběr stravy na dobu delší než 1 měsíc má povinnost

pronajatý termonosič neprodleně vrátit poskytovateli.

8. Termonosič je při ukončení služby zajištění obědů nutno ve lhůtě 3 dnů

odevzdat poskytovateli, a to ve stavu, v jakém mu byl zapůjčen.

 

12. Popis poskytovaných služeb

 

1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

- poskytuje se v domácnosti klienta, případně za využití jeho speciálních pomůcek.

a) Pomoc a podpora při podávání jídla a pití

b) Pomoc při oblékání a svlékání včetně spec. pomůcek

c) Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu

ve vnitřním prostoru

d) Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

2. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

- poskytuje se v domácnosti klienta.

a) Pomoc při úkonech osobní hygieny

b) Pomoc při základní péči o vlasy a nehty

c) Pomoc při použití WC

 

3. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

a) Zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování

b) Dovoz nebo donáška jídla

pečovatelská služba zajišťuje dovoz oběda z vývařoven ve Vodňanech. Pečovatelská služba neručí za kvalitu ani množství dováženého oběda. Odhlášení oběda je povinen klient nahlásit do 8.00 hod. den dopředu. V opačném případě mu bude účtována celá částka za oběd, v případě uskutečněné služby (dovoz oběda) bude i tato uživatelem hrazena.

c) Pomoc při přípravě jídla a pití

jídlo je připravováno ze surovin klienta (možno zajistit i prostřednictvím pečovatelky, nutná domluva)

d) Příprava a podání jídla a pití

4. Pomoc při zajištění chodu domácnosti:

a) Běžný úklid a údržba domácnosti

- klient je povinen na vlastní náklady zajistit (možno i prostřednictvím pečovatelky, nutná domluva) potřebné čistící prostředky, jež jsou k provádění úkonům třeba

b) Údržba domácích spotřebičů

- znamená mytí, čištění domácích spotřebičů (např. kuchyňského robota, vysavače), pečovatelky nejsou oprávněny opravovat spotřebiče

c) Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti

- znamená sozónní úklid, úklid po malování aj.

d) Donáška vody

e) Topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení

- zahrnuje donášku uhlí a dřeva, štípání a skládání dřeva, vybírání a vynesení popela, běžné čištění kamen

f)Běžné nákupy a pochůzky

- klient je povinen mít před nákupem připraven písemný seznam věcí, které si přeje nakoupit (příp. pečovatelka pomůže klientovi seznam sepsat dle jeho požadavků a potřeb). Po nákupu pečovatelka nákup vyúčtuje (na všechny nakoupené položky doloží účtenku). Při pochůzkách (platby na poště, vyzvedávání léků za úhradu v lékárně apod.) se postupuje obdobně.

g) Velký nákup

- zahrnuje např. týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti

h) Praní a žehlení ložního a osobního prádla, případně jeho drobné opravy

- poskytuje se dle požadavků klienta v jeho domácnosti. Výše úhrady stanovené za praní prádla nezahrnuje prací prášek. Praní je prováděno v pracím prášku dodaným klientem.

 

5. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

- zajišťuje se v rámci obcí Chelčice, Stožice, Truskovice, Libějovice a Vodňany. Je vhodné vznést požadavek na zajištění tohoto úkonu s co největším předstihem (zejména při požadavku na zajištění úkonu v přesně stanovený čas - doprovod k lékaři).

a) Doprovázení dětí

- doprovod do školy, školských zařízení, k lékaři.

b) Doprovázení dospělých

- doprovod k lékaři, na úřady, na nákupy, do provozoven veřejných služeb a zpět. Doprovod klienta na procházku.

 

6. Fakultativní činnosti:

a)Zapůjčení jídlonosičů

b)Přemývání jídlonosiče

c)Jídelní lístek

d)Dohled nad dítětem či dospělým, procházky

e)Úklid společných prostor domu

f)Úklid chodníku, úklid sněhu

g)Péče o domácí zvíře

h)Doprava uživatele motorovým vozidlem

i)Kopírování

- za fakultativní činnost má poskytovatel právo vybírat od uživatele příspěvek dle stanoveného ceníku služeb.

 

13. Kontrola poskytované sociální služby

 

Poskytované služby zaznamenává pečovatelka do Výkazu úkonů, který slouží jako podklad pro měsíční vyúčtování. Aby se předešlo případným nedorozuměním, po ukončení poskytování požadovaného úkonu (vyjma dovážky oběda) stvrdí klient svým podpisem ve Výkazu úkonů, že uvedený úkon mu byl skutečně poskytnut v rozsahu, příp. čase, jaký pečovatelka uvádí.

 

14. Ochrana osobních údajů

 

1) Zaměstnanci poskytovatele služby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích uživatelů a skutečnostech, které se dozvěděli v souvislosti s výkonem práce, to vše v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

2) Uživatel stvrzuje svým podpisem souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely evidence uživatelů pečovatelské služby, který bude založen v osobní dokumentaci uživatele. Uživatel má možnost kdykoliv požádat o nahlédnutí do osobní dokumentace zpracovávané v souvislosti s poskytováním služby.

 

15. Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby

 

1) Klienti pečovatelské služby si mohou stěžovat na kvalitu, způsob poskytování pečovatelské služby, postup a chování zaměstnanců i na další okolnosti související s pečovatelskou službou. Stížnosti je možné podávat ústně, v písemné nebo elektronické podobě. Klient si může svobodně zvolit zástupce, který ho bude při vyřizování stížnosti zastupovat. V rámci možností jsou prošetřeny a řešeny i anonymní stížnosti. Klient může kdykoliv vzít svou stížnost zpět.

2) Ústní i písemnou stížnost je možné podat osobně nebo telefonicky u jednotlivých zaměstnanců pečovatelské služby - pečovatelek, sociální pracovnice. Každá stížnost bude písemně zaznamenána v Knize stížností. Stížnosti jsou vyřizovány bez zbytečných průtahů, o vyřízení stížnosti je klient písemně informován, a to i v případě zjištění neoprávněně podané stížnosti. Způsob vyřešení stížnosti je zaznamenán v Knize stížností.

3) Pokud není klient s vyřízením stížnosti spokojen, může požádat o prošetření, může se obrátit na:

Krajský úřad Jihočeského kraje, Odbor sociálních věcí, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

Kancelář Veřejného ochránce práv, Údolní 39, 602 00 Brno

 

 

 

 

16. Ukončení poskytování pečovatelské služby

 

1) K ukončení poskytování pečovatelské služby dochází vypovězením smlouvy. Vypovězení smlouvy musí být vždy provedeno písemnou formou. V případě sjednání smlouvy na dobu určitou dochází k ukončení poskytování pečovatelské služby uplynutím doby, uvedené ve smlouvě.

2) Klient může tuto smlouvu vypovědět bez udání důvodu, výpovědní lhůta pro jeho výpověď činí 15 dní.

3) Poskytovatel může smlouvu vypovědět pouze z důvodů uvedených ve smlouvě o poskytnutí pečovatelské služby, výpovědní lhůta pro výpověď danou poskytovatelem činí 15 dní.

4)Služba se automaticky ukončuje umístěním uživatele do ústavního zařízení (Domov pro seniory apod.), kde je mu poskytnuta celodenní péče, nebo úmrtím uživatele, taktéž pokud uživatel neodebere službu v době 4 měsíců od posledního provedeného úkonu.

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………….

Bc. Lucie Troblová Teringlová

Pečovatelská služba

Chelčického domova sv. Linharta, o.p.s.