Navigace

Výběr jazyka

Obsah

 

 

PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO SENIORY A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

- součást smlouvy o poskytování sociální služby

(s účinností od 1. 9. 2017)

 

 

1. Základní informace

Sociálně aktivizační služba pro seniory a OZP Chelčického domova sv. Linharta, o.p.s. nabízí uživatelům registrovanou službu Sociálně aktivizační službu pro seniory a osoby se zdravotním postižením (§ 66, zákon č. 108/2006, o sociálních službách). Tato služba je poskytovaná ambulantní a terénní formou ve vymezeném místě, čase a rozsahu prostřednictvím kvalifikovaných pracovníků – sociální pracovnice a pracovníků sociální péče, na základě písemné smlouvy mezi poskytovatelem a osobou požadující služby (Uživatelem), a to bez úhrady. Poskytované úkony sociálně aktivizační služby zachovávají a rozvíjejí důstojný život těch, kteří je využívají, jsou bezpečné a odborné. Průběh poskytování sociální služby probíhá dle individuálních plánů péče jednotlivých uživatelů.

Poskytovatelem sociálně aktivizační služby pro seniory a OZP je Chelčický domov sv. Linharta, o.p.s., (IČ 28138520), Chelčice 1, 389 01 Vodňany, telefon: 775 382 477, e-mail: info@linhart-chelcice.cz .

 

 

2. Cílová skupina

Sociálně aktivizační služba je určena osobám se zdravotním postižením (tělesné, interní např. diabetes, duševní onemocnění, mentální a částečné smyslové postižení nebo kombinované postižení) ohroženým sociální izolací. Dolní věková hranice pro poskytnutí služby je 11 let, horní věková hranice je 64 let. Služba není určena pro osoby s úplnou ztrátou zraku nebo sluchu. V současné době nemůžeme garantovat kvalitní službu pro osoby hovořící jiným jazykem než českým.

 

 

3. Místo a čas poskytování služby

Sociálně aktivizační služba je poskytována dle smlouvy o poskytnutí služby:

 • ambulantní forma: v Chelčickém domově sv. Linharta, Chelčice čp. 1, sudé čtvrtky 13:00 – 17:00 hod.

 • terénní forma: v domácnosti, v místě bydliště uživatele, liché čtvrtky 13:00 – 17:00 hod.

 

 

4. Poskytované služby

a) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

b) Sociálně terapeutické činnosti

c) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Každý uživatel má také nárok na bezplatné základní sociální poradenství.

Poskytovatel dále poskytuje následující fakultativní služby nad rámec základních činností uvedených výše:

a) Zajištění stravy (oběd)

b) Doprava uživatele motorovým vozidlem

c) Zvýšená potřeba podpory, asistence a dohledu

d) Kopírování

 

 

5. Poslání služby

Posláním naší sociálně aktivizační služby je předcházet sociální izolaci osob se zdravotním postižením rozvíjením individuálních sociálních kontaktů a poskytování sociálně terapeutických činností, které vedou k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností uživatele.

 

 

6. Cíle

 • Podpora uživatelů, aby se necítili osaměle.

 • Umožnění uživatelům udržet si svou psychickou a fyzickou kondici.

 • Pomoc zabezpečit uživatelům vysokou kvalitu života.

 • Podpora uživatelů v maximálně aktivním životě s ohledem na jejich zdravotní stav a sociální prostředí, v němž žijí.

 • Podpora uživatelů pro zvýšení orientace v jejich vlastních právech a povinnostech.

 

7. Zásady při poskytování služby

jsou obsaženy v Etickém kodexu zaměstnanců, mezi hlavní principy patří:

 • rovnost přístupu bez diskriminace

 • dodržování práv klientů

 • zachování lidské důstojnosti

 • nezávislost a autonomie klientů

 • respektování potřeb a volby klientů

 • bezpečnost a odbornost poskytovaných služeb

 • individualizace podpory

 • flexibilita

 • diskrétnost

 

 

8. Kvalita služeb

1) Každá osoba využívající sociálně aktivizační službu má svého tzv. „klíčového pracovníka“, který přednostně zabezpečuje provedení požadovaných úkonů, dále ve spolupráci s uživatelem dbá na dodržování individuálního plánu, provádí jeho hodnocení v souvislosti s osobními cíli uživatele a navrhuje případnou změnu plánu s ohledem na osobní cíle, potřeby, schopnosti a zdravotní stav.

2) Individuální plán vypracuje klíčový pracovník spolu s uživatelem co nejdříve po uzavření smlouvy, nejdéle však do 10 dnů. Vzhledem k počtu pracovníků je klíčovým pracovníkem vždy jedna ze dvou pracovnic.

3) Pracovnice se řídí standardy kvality sociálních služeb, které si uživatel může kdykoliv vyžádat k nahlédnutí.

 

 

9. Úhrada služby

1) Sociálně aktivizační služba pro seniory a osoby se zdravotním postižením je poskytována bez úhrady dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

2) Zpoplatněny jsou pouze fakultativní služby, jejichž cena je stanovena v Ceníku fakultativních služeb sociálně aktivizační služby pro seniory a OZP, který je nedílnou součástí smlouvy o poskytování této služby.

3) Při změně Ceníku fakultativních služeb je osoba se změnou prokazatelně seznámena s minimálně měsíčním předstihem před nabytím jeho účinnosti, a to dodatkem ke smlouvě o poskytování této služby.

4) Úhradu za poskytnuté služby je uživatel povinen uhradit na základě měsíčního vyúčtování poskytovatele zpětně nejpozději do 15 dnů od vystavení vyúčtování. Platbu lze uskutečnit převodem na účet společnosti či hotově zaplatit v pokladně společnosti.

 

 

10. Jak požádat o poskytování služby

1) Osoba mající zájem o poskytování sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením kontaktuje osobně, písemně, telefonicky nebo prostřednictvím jiné osoby paní Markétu Cinádrovou, která na základě tohoto podnětu navštíví zájemce, projedná s ním jeho požadavky, očekávání a osobní cíle, a podá zájemci informace o této sociální službě v takovém rozsahu, aby se tento mohl rozhodnout, zda chce sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením využít či nikoliv, příp. v jakém rozsahu.

2) V případě zájmu o využití sociální služby je žadatel povinen poskytnout základní údaje pro přípravu smlouvy o poskytnutí této služby uvedené v Žádosti o poskytování sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením.

3) Poskytovatel připraví návrh smlouvy, který spolu s Pravidly poskytování sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením a Ceníkem fakultativních služeb předá žadateli k seznámení. V případě souhlasu stvrzují obě strany uzavření smlouvy svými podpisy.

4) K odmítnutí zájemce o poskytnutí sociální služby může dojít pouze za předpokladu, že:

 1. Sociálně aktivizační služba neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá.

 2. Sociálně aktivizační služba nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá.

 3. Pokud zdravotní stav osoby neumožňuje poskytování požadovaného úkonu nebo nepatří do cílové skupiny.

 4. Zájemce je osobou, které byla vypovězena smlouva o poskytnutí téže služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy v době kratší 6 měsíců.

 

 

11. Průběh poskytování sociálně aktivizační služby

1) Čas a četnost jednotlivých úkonů sociálně aktivizační služby je sjednán s uživatelem individuálně.

2) Je-li potřeba zajistit pro poskytování sociálních služeb vstup do domu, případně bytu, jsou klíče zhotoveny na náklady uživatele. Souhlas uživatele s uložením klíče pro účely poskytování služby bude založen v osobní dokumentaci uživatele.

3) Uživatel je informován, že důvodem ukončení či přerušení poskytování sociálně aktivizační služby ze strany poskytovatele je:

- nespolupráce uživatele, opakované bezdůvodné odmítání poskytování služby v dohodnutém čase

- uživatel se chová k pracovníkům Chelčického domova sv. Linharta agresivně

- uživatel není ochoten zajistit bezpečnost pracovníků služby (např. odstranění agresivních zvířat po dobu výkonu služby)

- uživateli chybí základní sociální návyky, takže nejsou zajištěny podmínky pro bezpečný výkon služby

4) Při změně zdravotního stavu uživatele, resp. při zjištění infekční či parazitární choroby, při které nemocný může být zdrojem onemocnění, je uživatel povinen na změnu svého zdravotního stavu pracovnici upozornit a poskytovatel je oprávněn po dobu nemoci uživatele poskytování služby přerušit.

5) V případě, že uživatel pracovnici neotevře v domluveném čase, bude po 10 minutách od domluveného termínu služba postupovat takto:

 • pokus o kontakt uživatele prostřednictvím telefonu

 • kontaktování rodiny nebo osoby, kterou uživatel určil jako kontaktní

 • dotaz u sousedů, příbuzných, známých

 • přivolání policie – z důvodného podezření na zdravotní problémy uživatele

 

 

12. Popis poskytovaných služeb

1. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

- zájmové, vzdělávací a volnočasové aktivity

 

2. Sociálně terapeutická činnost:

- socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob

 

3. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a osobních záležitostí:

- pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů

- pomoc při vyřizování běžných záležitostí

 

4. Fakultativní činnosti:

a) Zajištění stravy

b) Doprava uživatele motorovým vozidlem

c) Zvýšená potřeba podpory, asistence a dohledu

d) Kopírování

Za fakultativní činnost má poskytovatel právo vybírat od uživatele příspěvek dle stanoveného ceníku fakultativních služeb.

 

 

13. Kontrola poskytované sociální služby

Poskytované služby zaznamenává pracovnice do Denních záznamů, které slouží jako podklad pro administraci služby.

 

 

14. Ochrana osobních údajů

1) Zaměstnanci poskytovatele služby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích uživatelů a skutečnostech, které se dozvěděli v souvislosti s výkonem práce, to vše v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

2) Uživatel stvrzuje svým podpisem souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely evidence uživatelů sociální služby, který bude založen v osobní dokumentaci uživatele. Uživatel má možnost kdykoliv požádat o nahlédnutí do osobní dokumentace zpracovávané v souvislosti s poskytováním služby.

 

 

15. Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby

1) Uživatelé sociálně aktivizační služby si mohou stěžovat na kvalitu, způsob poskytování této služby, postup a chování zaměstnanců i na další okolnosti související s touto službou. Stížnosti je možné podávat ústně, v písemné nebo elektronické podobě. Uživatel si může svobodně zvolit zástupce, který ho bude při vyřizování stížnosti zastupovat. V rámci možností jsou prošetřeny a řešeny i anonymní stížnosti. Uživatel může kdykoliv vzít svou stížnost zpět.

2) Ústní i písemnou stížnost je možné podat osobně nebo telefonicky u jednotlivých zaměstnanců sociálně aktivizační služby – pracovnice v přímé péči, sociální pracovnice. Každá stížnost bude písemně zaznamenána v Knize stížností. Stížnosti jsou vyřizovány bez zbytečných průtahů, o vyřízení stížnosti je uživatel písemně informován, a to i v případě zjištění neoprávněně podané stížnosti. Způsob vyřešení stížnosti je zaznamenán v Knize stížností.

3) Pokud není uživatel s vyřízením stížnosti spokojen, může požádat o prošetření, může se obrátit na:

Krajský úřad Jihočeského kraje, Odbor sociálních věcí, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

Kancelář Veřejného ochránce práv, Údolní 39, 602 00 Brno

 

 

16. Ukončení poskytování sociální služby

1) K ukončení poskytování sociálně aktivizační služby dochází vypovězením smlouvy. Vypovězení smlouvy musí být vždy provedeno písemnou formou. V případě sjednání smlouvy na dobu určitou dochází k ukončení poskytování sociální služby uplynutím doby, uvedené ve smlouvě.

2) Uživatel může tuto smlouvu vypovědět bez udání důvodu, výpovědní lhůta pro jeho výpověď činí 15 dní ode dne podání výpovědi.

3) Poskytovatel může smlouvu vypovědět pouze z důvodů uvedených v těchto pravidlech (kapitola 11, bod 3), výpovědní lhůta pro výpověď danou poskytovatelem činí 15 dní ode dne podání výpovědi.

4)Služba se automaticky ukončuje umístěním uživatele do pobytového zařízení, kde je mu poskytnuta celodenní péče, nebo úmrtím uživatele, taktéž pokud uživatel neodebere službu v době 4 měsíců od posledního provedeného úkonu.