Navigace

Výběr jazyka

Obsah

 

 

PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY

- součást smlouvy o poskytování sociální služby

(s účinností od 1. 7. 2012)

 

 

1. Základní informace

Chelčický domov sv. Linharta, o.p.s. nabízí uživatelům registrovanou službu Sociálně terapeutické dílny (§ 67, zákon č. 108/2006, o sociálních službách). Tato služba je poskytovaná ambulantní formou ve vymezeném místě, čase a rozsahu prostřednictvím kvalifikovaných pracovníků – sociální pracovnice a pracovnic v sociálních službách, na základě písemné smlouvy mezi poskytovatelem a osobou požadující služby (uživatelem), a to bez úhrady.Průběh poskytování sociální služby probíhá dle individuálních plánů jednotlivých uživatelů.

Poskytovatelem sociálně terapeutických dílenje Chelčický domov sv. Linharta, o.p.s., (IČ 28138520), Chelčice 1, 389 01 Vodňany, telefon: 775 382 477, e-mail: info@linhart-chelcice.cz .

 

 

2. Cílová skupina

Sociálně terapeutické dílny jsou určené osobám s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením. Dolní věková hranice pro poskytnutí služby je 16 let, horní věková hranice je 64 let. Služba není určena pro osoby s úplnou ztrátou zraku nebo sluchu. V současné době nemůžeme garantovat kvalitní službu pro osoby hovořící jiným jazykem než českým.

 

 

3. Místo a čas poskytování služby

Sociálně terapeutické dílny jsou poskytovány dle smlouvy o poskytnutí služby od pondělí do pátku v době od 7.30 do 13.30 hod. po celý kalendářní rok s výjimkou omezení provozu (svátky, provozní výluky). Místem poskytování služby je Chelčický domov sv. Linharta, čp. 1 a blízké okolí.

 

 

4. Poskytované služby

 1. podpora při vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností

 2. nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování

 3. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

Každý uživatel má také nárok na bezplatné základní sociální poradenství.

Poskytovatel dále poskytuje následující fakultativní služby nad rámec základních činností uvedených výše:

a) zajištění stravy (oběda)

b) doprava uživatele motorovým vozidlem

c) zvýšená potřeba podpory, asistence a dohledu

d) dohled při užívání léků

e) pomoc při nakládání s finančními prostředky

 

 

5. Poslání služby

Posláním sociálně terapeutických dílen je podpora a pomoc lidem se zdravotním postižením začlenit se do běžného života, žít samostatný, soběstačný a důstojný život s odpovídajícím sociálním postavením a naplněnými potřebami užitečnosti a potřebnosti.

 

 

6. Cíle

 • Získání a rozvoj funkčních a sociálních návyků, dovedností a znalostí člověka se zdravotním postižením

 • Samostatnost a soběstačnost uživatele sociální služby

 • Získání pracovních dovedností a vhodné pracovní uplatnění člověka se zdravotním postižením

 • Začlenění člověka se zdravotním postižením do života komunity (obec, město, vrstevníci, neformální skupiny, spolky apod.)


 

7. Zásady při poskytování služby

jsou obsaženy v Etickém kodexu zaměstnanců, mezi hlavní principy patří:

 • rovnost přístupu bez diskriminace

 • dodržování práv uživatelů

 • zachování lidské důstojnosti

 • nezávislost a autonomie uživatelů

 • respektování potřeb a volby uživatelů

 • bezpečnost a odbornost poskytovaných služeb

 • individualizace podpory

 • flexibilita

 • diskrétnost

 

 

8. Kvalita služeb

1) Každá osoba využívající sociálně terapeutické dílny má svého tzv. „klíčového pracovníka“, který přednostně zabezpečuje provedení požadovaných úkonů, dále ve spolupráci s uživatelem dbá na dodržování individuálního plánu, provádí jeho hodnocení v souvislosti s osobními cíli uživatele a navrhuje případnou změnu plánu s ohledem na osobní cíle, potřeby, schopnosti a zdravotní stav.

2) Individuální plán vypracuje klíčový pracovník spolu s uživatelem po uplynutí tzv. adaptačního období, což jsou 2-3 měsíce od uzavření smlouvy o poskytování služby.

3) Pracovnice se řídí standardy kvality sociálních služeb, které si uživatel může kdykoliv vyžádat k nahlédnutí.

 

 

9. Úhrada služby

1) Sociálně terapeutické dílny jsou poskytovány bez úhrady dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

2) Zpoplatněny jsou pouze fakultativní služby, jejichž cena je stanovena v Ceníku fakultativních služeb, který je nedílnou součástí smlouvy o poskytování této služby.

3) Při změně Ceníku fakultativních služeb je osoba se změnou prokazatelně seznámena s minimálně měsíčním předstihem před nabytím jeho účinnosti, a to dodatkem ke smlouvě o poskytování této služby.

4) Úhradu za poskytnuté služby je uživatel povinen uhradit na základě měsíčního vyúčtování poskytovatele zpětně nejpozději do 15 dnů od vystavení vyúčtování. Platbu lze uskutečnit převodem na účet společnosti či hotově zaplatit v pokladně společnosti.

 

 

10. Jak požádat o poskytování služby

1) Osoba mající zájem o poskytování služby sociálně terapeutické dílny kontaktuje osobně, písemně, telefonicky nebo prostřednictvím jiné osoby sociální pracovnici Mgr. Markétu Cinádrovou, která na základě tohoto podnětu navštíví zájemce, projedná s ním jeho požadavky, očekávání a osobní cíle, a podá zájemci informace o této sociální službě v takovém rozsahu, aby se tento mohl rozhodnout, zda chce sociálně terapeutické dílny využít či nikoliv, příp. v jakém rozsahu.

2) V případě zájmu o využití sociální služby je žadatel povinen poskytnout základní údaje pro přípravu smlouvy o poskytnutí této služby uvedené v Žádosti o poskytování služby.

3) Poskytovatel připraví návrh smlouvy, který spolu s Pravidly poskytování služby sociálně terapeutické dílny a Ceníkem fakultativních služeb předá žadateli k seznámení. V případě souhlasu stvrzují obě strany uzavření smlouvy svými podpisy.

4) K odmítnutí zájemce o poskytnutí sociální služby může dojít pouze za předpokladu, že:

 1. Sociálně terapeutické dílny neposkytují sociální službu, o kterou osoba žádá.

 2. Sociálně terapeutické dílny nemají dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá.

 3. Pokud zdravotní stav osoby neumožňuje poskytování požadovaného úkonu nebo nepatří do cílové skupiny.

 4. Zájemce je osobou, které byla vypovězena smlouva o poskytnutí téže služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy v době kratší 6 měsíců.

 

 

11. Průběh poskytování služby

Uživatelé sociálně terapeutických dílen se dopravují do Chelčického domova sv. Linharta sami nebo jsou dováženi rodinnými příslušníky, případně si mohou objednat dovoz jako fakultativní službu. Během dne se uživatelé věnují pracovním a terapeutickým činnostem pod vedením pracovníků v přímé péči.

Služba nabízí každodenní zapojení do běžného provozu Domova, do práce při výrobě keramiky, při práci s textilem, do zahradních prací, údržby zeleně, sušení květin a bylin, sadařských prací, úklidových prací, při péči o dvůr, dále zapojení do provozu Památníku Petra Chelčického.

Stravování je zajištěno formou dováženého oběda, kdy si uživatel může vybrat ze dvou jídel. Svačiny a nápoje si uživatel zajišťuje sám.

Po skončení provozní doby odcházejí uživatelé z Domova sami, případně jsou odváženi svými rodinnými příslušníky, nebo si opět mohou objednat dopravu jako fakultativní službu.

Četnost využívání služby je sjednána s uživatelem individuálně.

 

 

12. Popis poskytovaných služeb

1. Nácvik a podpora pracovních návyků a dovedností

- pracovní činnosti podle individuálních možností uživatelů

2. Sociálně terapeutické činnosti:

- socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností

3. Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění

4. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

- zájmové, vzdělávací a volnočasové aktivity

5. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a osobních záležitostí:

- pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů

6. Fakultativní služby:

a) zajištění stravy (oběd)

b) doprava uživatele motorovým vozidlem

c) zvýšená potřeba podpory, asistence a dohledu

d) dohled při užívání léků

e) pomoc při nakládání s finančními prostředky

Za fakultativní služby má poskytovatel právo vybírat od uživatele příspěvek dle stanoveného ceníku fakultativních služeb.

 

 

13. Kontrola poskytované sociální služby

Poskytované služby zaznamenává pracovnice do Denních záznamů, které slouží jako podklad pro administraci služby.

 

 

14. Ochrana osobních údajů

1) Zaměstnanci poskytovatele služby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích uživatelů a skutečnostech, které se dozvěděli v souvislosti s výkonem práce, to vše v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

2) Uživatel stvrzuje svým podpisem souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely evidence uživatelů sociální služby, který bude založen v osobní dokumentaci uživatele. Uživatel má možnost kdykoliv požádat o nahlédnutí do osobní dokumentace zpracovávané v souvislosti s poskytováním služby.

 

 

15. Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby

1) Uživatelé sociálně terapeutických dílen (nebo jejich opatrovníci) si mohou stěžovat na kvalitu, způsob poskytování této služby, postup a chování zaměstnanců i na další okolnosti související s touto službou. Stížnosti je možné podávat ústně, v písemné nebo elektronické podobě. Svoji stížnost může uživatel vhodit do „Schránky podnětů a připomínek“, která je umístěna ve vstupní chodbě Domova. Uživatel si může svobodně zvolit zástupce, který ho bude při vyřizování stížnosti zastupovat. V rámci možností jsou prošetřeny a řešeny i anonymní stížnosti. Uživatel může kdykoliv vzít svou stížnost zpět.

2) Ústní i písemnou stížnost je možné podat osobně nebo telefonicky u jednotlivých zaměstnanců sociálně terapeutických dílen – pracovnice v přímé péči, sociální pracovnice. Každá stížnost bude písemně zaznamenána v Knize stížností. Stížnosti jsou vyřizovány bez zbytečných průtahů, o vyřízení stížnosti je uživatel písemně informován, a to i v případě zjištění neoprávněně podané stížnosti. Způsob vyřešení stížnosti je zaznamenán v Knize stížností.

3) Pokud není uživatel s vyřízením stížnosti spokojen, může požádat o prošetření, může se obrátit na:

Krajský úřad Jihočeského kraje, Odbor sociálních věcí, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

Kancelář Veřejného ochránce práv, Údolní 39, 602 00 Brno

 

 

16. Ukončení poskytování sociální služby

1) K ukončení poskytování sociálně terapeutických dílen dochází vypovězením smlouvy. Vypovězení smlouvy musí být vždy provedeno písemnou formou. V případě sjednání smlouvy na dobu určitou dochází k ukončení poskytování sociální služby uplynutím doby uvedené ve smlouvě.

2) Uživatel může tuto smlouvu vypovědět bez udání důvodu, výpovědní lhůta pro jeho výpověď činí 15 dní ode dne podání výpovědi. Uživatel je povinen vyrovnat finanční závazky vyplývající z využívání sociální služby.

3) Poskytovatel může smlouvu vypovědět pouze z těchto důvodů:

 • a) Ze strany uživatele prokazatelně dochází k dlouhodobému a trvalému porušování a nedodržování vnitřních směrnic poskytovatele, smluvních ujednání mezi poskytovatelem a uživatelem nebo k záměrnému jednání uživatele hrubě poškozující dobré jméno poskytovatele.

Následný postup: Poskytovatel se pokusí o smírčí jednání vedoucí k pominutí důvodu pro ukončení poskytování sociální služby. Pokud je takové smírčí jednání neúspěšné, vypoví poskytovatel Smlouvu o poskytování sociálních služeb. Výpovědní lhůta je stanovena na 2 měsíce. Tato lhůta neplatí v případě, že k uvedenému jednání uživatele dochází dál. Poskytovatel pak může jednostranně smlouvu vypovědět s okamžitým účinkem. Pokud v průběhu výpovědní lhůty dojde k pominutí důvodu pro ukončení poskytování sociální služby, lze tuto výpověď stáhnout a pokračovat v poskytování sociální služby.

 • b) Ze strany uživatele prokazatelně dojde k jednorázovému závažnému porušení vnitřních směrnic poskytovatele, smluvních ujednání mezi poskytovatelem a uživatelem nebo k záměrnému jednání uživatele hrubě poškozující dobré jméno poskytovatele.

Následný postup: Poskytovatel se pokusí o smírčí jednání vedoucí k pominutí důvodu pro ukončení poskytování sociální služby. Pokud je takové smírčí jednání neúspěšné, vypoví poskytovatel Smlouvu o poskytování sociálních služeb. Výpovědní lhůta je stanovena na 2 měsíce. Tato lhůta neplatí v případě, že k uvedenému jednání uživatele dochází dál. Poskytovatel pak může jednostranně smlouvu vypovědět s okamžitým účinkem. Pokud v průběhu výpovědní lhůty dojde k pominutí důvodu pro ukončení poskytování sociální služby, lze tuto výpověď stáhnout a pokračovat v poskytování sociální služby.

 • c) Uživatel dlouhodobě (1 měsíc) nevyužívá bez omluvy nebo jiné zprávy sjednanou sociální službu.

Následný postup: Poskytovatel vyzve písemně uživatele sociálních služeb k jednání o pokračování poskytování sociálních služeb. Pokud na tuto výzvu uživatel nereflektuje, může následovat jednostranné vypovězení Smlouvy o poskytování sociálních služeb ze strany poskytovatele. Výpovědní lhůta je stanovena na 2 měsíce.

 • d) Uživatel dlouhodobě (6 měsíců) nevyužívá sjednanou sociální službu (např. z důvodu zhoršení zdravotního stavu atd.).

Následný postup: Poskytovatel jedná s uživatelem o pokračování poskytování sociálních služeb. Pokud uživatel nemůže ze zdravotních nebo jiných důvodů službu využívat, následuje Dohoda o ukončení smlouvy o poskytování sociálních služeb. Výpovědní lhůta je stanovena na 2 měsíce (začíná od 1. dne následujícího měsíce), případně po dohodě obou stran může být poskytování služeb ukončeno dříve než po 2 měsících.