Navigace

Výběr jazyka

Obsah

ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY ZDE

 

Sociálně aktivizační služby pro seniory a OZP

Jednání se zájemcem o sociální službu

 1. Způsoby informování zájemců o poskytovaných sociálních službách

 1. Kontaktní osoby

Pro informování o poskytovaných sociálních službách má poskytovatel určeny 2 kontaktní osoby, ředitele společnosti a sociálního pracovníka. Ostatní pracovníci společnosti jsou o tomto určení náležitě informováni. Kontaktní osoby poskytují informace o poskytovaných službách osobně, telefonicky nebo emailem. Kontakt na tyto osoby je uveden na internetových stránkách společnosti a v informačních materiálech.

 

 1. Internetové stránky

Na internetových stránkách společnosti www.linhart-chelcice.cz jsou uvedeny přehledné a úplné informace o poskytovaných sociálních službách i podmínkách jejich poskytování, včetně kontaktu na odpovědné kontaktní osoby. Adresa stránek je uvedena na všech informačních materiálech a prezentována a propagována při všech vhodných příležitostech. Informace na internetových stránkách jsou průběžně a včas podle potřeby aktualizovány a upravovány.

 

 1. Informační materiály

Společnost má veřejně dostupné informační materiály (v prostorách společnosti, v Informačním centru Města Vodňany, na Odboru sociálních věcí Městského úřadu ve Vodňanech, Úřadu práce Vodňany aj.), kde veřejnost najde přehledné a srozumitelné informace o poskytovaných sociálních službách. Jedná se především o informační letáky, výroční zprávy a další podpůrné materiály. Společnost průběžně aktualizuje tyto materiály a doplňuje jejich množství.

 

 1. Základní dokumenty společnosti

Každý zájemce má možnost se v sídle společnosti seznámit se základními dokumenty a směrnicemi společnosti, jejichž součástí jsou i přehledné a úplné informace o poskytovaných sociálních službách i podmínkách jejich poskytování. Jsou uloženy u ředitele společnosti v přehledné složce (Základní informace pro zájemce o sociální služby, Doplňující informace pro uživatele sociálních služeb).

 

 1. Pravidla pro informování zájemců o poskytovaných službách

Pro všechny způsoby informování platí následující pravidla:

 • Kontaktní osoba poskytuje informace úplné, přehledné a srozumitelné s ohledem na schopnosti zájemce o službu informacím porozumět (volí vhodné, např. zjednodušené techniky informování nebo nabízí možnost účasti člověka, kterému zájemce o službu důvěřuje).

 • Vždy je třeba ověřit, zda zájemce poskytnutým informacím porozuměl, například vhodnými kontrolními otázkami.

 • Informace jsou poskytovány ve vhodném prostředí, bez rušivých vnějších vlivů.

 • V případě, že situace neumožňuje úplné informování, odkáže kontaktní osoba zájemce na další způsoby informování nebo sjedná jiný čas a formu pro předání informací.

 

 1. Jednání se zájemcem o poskytování sociální služby

Pokud zájemce o sociální službu na základě úplných a přehledných informací projeví snahu docílit využívání sociálních služeb poskytovatele, postupuje společnost následujícím způsobem:

  1. Ověření – v rámci vstupního rozhovoru kontaktní osoba poskytovatele znovu ověřuje, zda je zájemce o sociální službu (případně jeho opatrovník či osoba, ke které má zájemce důvěru) skutečně dobře obeznámen s poskytovanými sociálními službami a podmínkami jejich využívání.

  2. Zjištění požadavků, potřeb, očekávání a osobní cíle zájemce – v rámci vstupního rozhovoru kontaktní osoba vhodnými metodami (řízený rozhovor, písemné vyjádření, vyjádření opatrovníka nebo blízké osoby) umožní zájemci o sociální službu (případně jeho opatrovníku či osobě, ke které má zájemce důvěru) vyjádřit své požadavky, potřeby, očekávání a osobní cíle, které by bylo možné realizovat prostřednictvím sociální služby poskytovatele; tyto jsou kontaktní osobou zaznamenány a stávají se součástí Osobního spisu uživatele služby.

  3. Zjištění případných důvodů pro odmítnutí poskytování služby – důvody pro odmítnutí poskytování služby jsou popsány v další části tohoto dokumentu společně s postupem, kterým se v takové situaci poskytovatel služby řídí. Pro zjištění těchto důvodů může zástupce poskytovatele požadovat příslušné prokazující dokumenty nebo jinou (ústní) záruku.

  4. Návrh a projednání rozsahu poskytovaných služeb – na základě předchozích kroků pověřená osoba sestaví návrh – Rozsah poskytovaných sociálních služeb včetně uvedení výše úhrady za poskytované sociální služby, přitom respektuje a zohledňuje zjištěné požadavky, potřeby, očekávání a osobní cíle zájemce o službu. Tento návrh je v rámci vstupního rozhovoru projednán. Pokud je oběma stranami odsouhlasen, stává se nedílnou součástí Smlouvy o poskytování sociálních služeb. Rozsah poskytovaných sociálních služeb může být po oboustranné dohodě upravován, zejména v souvislosti s plánem dosažení individuálního cíle uživatele služby.

 

Pro všechna jednání se zájemcem o poskytování služby platí následující pravidla:

 • Jednání mohou vést jen pověřené osoby (ředitel a sociální pracovník).

 • Jednání je vedeno v příjemném, důstojném a důvěru vzbuzujícím prostředí, které je chráněno před rušivými vlivy.

 • Jednání je vedeno takovým způsobem, aby byla zajištěna co nejvyšší míra pochopení projednávaných záležitostí zájemcem o službu, při jednání je dostatečný prostor pro dotazy zájemce, zájemce je vyzýván, aby se zeptal, když něčemu dostatečně nerozumí.

 • Jednání se účastní zájemce o službu nebo jeho opatrovník a případně i osoba, které zájemce o službu důvěřuje.

 • Součástí jednání je také prohlídka zařízení sociálních služeb.

 • Při odmítnutí poskytování sociální služby vydá poskytovatel odůvodnění odmítnutí.

 

Výstupem z jednání se zájemcem o poskytování služby je:

 • zaznamenané požadavky, potřeby, očekávání a osobní cíle zájemce o službu

 • odsouhlasený Rozsah poskytovaných sociálních služeb včetně uvedení výše úhrady za poskytované sociální služby

nebo

 • zápis o důvodech odmítnutí zájemce o službu

 

 

 1. Důvody pro odmítnutí zájemce o službu a následný postup

 

 1. Chelčický domov sv. Linharta, o.p.s. neposkytuje sociální službu, kterou osoba žádá nebo potřebuje.

Následný postup: Pověřený pracovník se pokusí ve spolupráci se zájemcem vyhledat a doporučit zájemci jinou sociální službu a poskytovatele.

 

 1. Chelčický domov sv. Linharta, o.p.s. nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, kterou osoba žádá nebo potřebuje.

Následný postup: Pověřený pracovník se pokusí ve spolupráci se zájemcem vyhledat a doporučit zájemci jiného poskytovatele sociální služby s dostatečnou kapacitou. Zároveň umožní zájemci podat písemnou Žádost o poskytování sociálních služeb Chelčického domova sv. Linharta, o.p.s. Ta je zaevidována u sociálního pracovníka, a pokud nastane stav dostatečné kapacity, poskytovatel toto neprodleně sdělí zájemci.

 

 1. Zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí sociální služby, vylučuje poskytnutí sociální služby. Jde zejména o akutní fázi duševního onemocnění.

Následný postup: Pověřený pracovník sdělí zájemci důvod odmítnutí a doporučí zájemci vyhledat odbornou lékařskou pomoc. Zároveň umožní zájemci podat písemnou Žádost o poskytování sociálních služeb Chelčického domova sv. Linharta, o.p.s. Ta je zaevidována u poskytovatele. Pokud pomine důvod pro odmítnutí, poskytovatel zahájí se zájemcem na jeho podnět opět jednání o poskytování sociální služby.

 

 1. Zájemce nemá ukončenou povinnou školní docházku.

Následný postup: Pověřený pracovník sdělí zájemci důvod odmítnutí. Zároveň umožní zájemci podat písemnou Žádost o poskytování sociálních služeb Chelčického domova sv. Linharta, o.p.s. Ta je zaevidována u poskytovatele. Pokud pomine důvod pro odmítnutí, poskytovatel zahájí se zájemcem na jeho podnět opět jednání o poskytování sociální služby.

 

 1. Poskytovatel v minulosti ukončil poskytování sociální služby zájemci z důvodů dlouhodobého a trvalého porušování a nedodržování smluvních ujednání nebo z důvodu záměrného jednání uživatele hrubě poškozující dobré jméno poskytovatele, a to v době kratší než 6 měsíců.

Následný postup: Pověřený pracovník sdělí zájemci důvod odmítnutí a pokusí se ve spolupráci se zájemcem vyhledat a doporučit zájemci jinou sociální službu a poskytovatele.