Navigace

Výběr jazyka

Obsah

ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY ZDE

 

Osoba mající zájem o poskytování služby sociální rehabilitace kontaktuje osobně, písemně (podáním žádosti o službu), telefonicky nebo prostřednictvím jiné osoby vedoucí služby nebo sociální pracovnici služby.

Jednání se zájemcem o poskytování služby probíhá jednak osobně v konkrétní službě (přítomnost a tzv. „seznámení“ se skupinovou prací v rámci poskytování ambulantní formy služby - v Chelčickém domově sv. Linharta, Chelčice čp. 1), nebo v rámci terénní formy služby v přirozeném prostředí zájemce.

Samotného jednání se může zúčastnit i rodinný příslušník zájemce, či osoba jemu blízká. Toto seznamovací období je důležité pro to, aby pracovnice služby a zájemce o službu mohli najít společný cíl další práce/určili zakázku. Se zájemcem o službu jsou uskutečněny minimálně 3 kontakty, ve kterých jsou projednány jeho požadavky, očekávání a osobní cíle, kterých chce s dopomocí služby dosáhnout. Na druhé straně jsou zájemci podány informace o formě, časové dostupnosti a zaměření služby v takovém rozsahu, aby se mohl rozhodnout, zda chce služby Sociální rehabilitace využít či nikoli, případně v jakém rozsahu. Pracovnice zájemci o službu vysvětlí proces individuálního plánování, podmínky a pravidla poskytování služby, povinnosti, které pro zájemce plynou, pokud se stane uživatelem služby.

 

 

Tiskopis „Žádost o poskytnutí sociální služby“ je možné stáhnout z webových stránek organizace Chelčický domov sv. Linharta, o.p.s. zde či požádat pracovnici/sociální pracovnici o jeho zaslání poštou, nebo si po předchozí domluvě žádost osobně vyzvednout v Chelčickém domově sv. Linharta.  Sociální pracovnice může zájemci o službu pomoci s vyplněním při předem domluvené osobní schůzce. Vyplněnou žádost může zájemce zaslat poštou nebo osobně doručit na níže uvedenou adresu.

 

Chelčický domov sv. Linharta, o.p.s.

Chelčice 1

389 01 Vodňany

 

Součástí žádosti je informace o zdravotním stavu žadatele. Tyto informace mohou být doloženy opisem lékařské zprávy či ji zájemce může vzít s sebou na osobní schůzku k nahlédnutí. Na základě těchto informací o zdravotním stavu zájemce poskytovatel služby určuje, zda žadatel spadá do cílové skupiny služby. Pokud je žadatel omezen ve svéprávnosti, je třeba k žádosti doložit Usnesení o ustanovení opatrovníka.

 

Po rozhodnutí se zájemce, že službu využije a spadá do cílové skupiny, je osloven, aby poskytl základní osobní údaje pro přípravu Smlouvy o poskytnutí služby.

Smlouva o poskytování sociální služby ke stažení ZDE

Poskytovatel připraví návrh Smlouvy, který spolu s Pravidly poskytování sociální rehabilitace a Ceníkem fakultativních služeb a úpravy nakládání s osobními údaji dle GDPR, předá žadateli k seznámení. V případě souhlasu stvrzují obě strany uzavření Smlouvy o poskytování služby sociální rehabilitace svými právoplatnými podpisy.

 

K odmítnutí zájemce o poskytnutí sociální služby může dojít pouze za předpokladu, že:

  1. Sociální rehabilitace neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá,
  2. Sociální rehabilitace nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá,
  3. Pokud zdravotní stav osoby neumožňuje poskytování sociální služby (infekční onemocnění, jiná onemocnění, která nedovolují práci ve skupině apod.),
  4. Pokud  zdravotní či momentální psychický stav osoby nedovoluje kolektivní soužití či  fungování bez výhradní pomoci druhé osoby (rozhodující je zde i vyjádření a stanovisko ošetřujícího psychiatra, či že stav osoby není stabilní a dostatečně lékařsky ošetřený),
  5. Zájemce je osobou, které byla vypovězena smlouva o poskytnutí téže služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy v době kratší 6 měsíců