Navigace

Výběr jazyka

Obsah

Pravidla poskytování sociální služby Sociální rehabilitace

(dále v textu jen „SR“)

 

 • SR je zdarma, za poskytování našich služebnic neplatíte. Platíte pouze za naše fakultativní (doplňkové) služby, podle platného ceníku, který lze najít na našich webových stránkách.
 • Na program SR a jeho aktivity docházíte dobrovolně, žádná z pracovnic vás nemůže nutit dělat nic, co by se vám nelíbilo, nebylo vám příjemné nebo něco, s čím byste nesouhlasil/a.
 • Pokud se přece jen takto cítíte, samozřejmě máte právo to komukoli oznámit. Existuje i možnost anonymní stížnosti do schránky pro připomínky v Domově sv. Linharta, kterou jsme vám ukázali.

Adresa, kam můžete svou stížnost směřovat:

Chelčický domov sv. Linharta, o. p. s.

Chelčice 1, 389 01 Vodňany

 

Nebo e-mail, na který svou stížnost zaslat:

Sociální pracovnice SR: sr@linhart-chelcice.cz

Ředitelka Chelčického domova sv. Linharta: reditelka@linhart-chelcice.cz

 

 • Všichni v SR respektujeme vaši individualitu a váš momentální zdravotní a psychický stav,
 • Všechny pracovnice se snaží a zároveň dbají na to, aby vám podle nejlepšího vědomí a svědomí byla nabídnuta co nejkvalitnější služba SR,
 • Máte otevřenou možnost se podílet na plánování programu SR a aktivně ji s pracovnicemi tvořit nebo připravovat.
 • Pro naši spolupráci v SR je vám přidělena klíčová pracovnice, se kterou děláte ty aktivity, které jste si spolu domluvili v Individuálním plánu. Klíčová pracovnice dává pozor na časový harmonogram všech společných aktivit a pro to, co potřebujete řešit je vám k dispozici – to znamená, že se na ní můžete kdykoli obrátit.
 • Klíčová pracovnice vás také seznámí s pravidly, prostorem, rozvrhem SR, elektronickou evidencí spolupráce a kroků, které společně podnikáme a vším, co vás bude zajímat. Stejně tak vám ujasní vaše práva, ale také povinnosti, jimiž se v SR řídíme.

 

 

 • Klíčová pracovnice vede vaši písemnou i elektronickou dokumentaci, ALE samozřejmě máte možnost do této dokumentace po domluvě nahlížet. Není to „o nás, bez nás“.

 

V SR máte právo na:

 • Důstojné chování a zacházení při každé aktivitě SR v souladu s pravidly slušného chování, Ústavou a Listinou základních lidských práv a svobod.
 • Nediskriminační chování, ať už se jedná o vaše pohlaví, rasu, národnost, náboženské, sexuální chování, či politickou příslušnost nebo na to, čemu věříte.
 • Zajištění bezpečí a soukromí při programu SR.
 • To, dát nám kdykoli vědět jak se cítíte, i kdyby to nebylo pozitivní. Také se nebojte kdykoli, kdy potřebujete nás požádat o kontaktování vašich blízkých.
 • Rovnocennost a respekt při využívání SR.
 • Veškeré informace, které se vás a působení či využívání v SR, týkají.
 • Osobní názor, vlastní rozhodnutí, a to také v tom, jestli se chci daného programu SR účastnit, jak často a v jaké dny budu SR využívat, anebo jestli už SR využívat nechci a spolupráci ukončím.
 • Rozhodnout se, co, jak, s kým, kdy budu v SR vytvářet či dělat.
 • Vědět, že se posyktování služby SR změnilo a čeho se změna týká.
 • Vyjádření názoru k programu, obsahu SR, k jejím pravidlům nebo organizace Chelčického domova sv. Linharta, o.p.s. (dále jen „Domov“). Můžete k tomuto názoru také připojit námět ke zlepšení nebo popsat v čem bychom se mohli v SR/v Domově změnit.
 • Ochranu vašich osobních údajů, což upravuje zákon s číslem 101/2020 Sb., o ochraně osobních údajů a nařízení EU GDPR (jejímž cílem je výrazné zvýšení ochrany osobních dat občanů obecně).
 • To, abychom vám, vašim opatrovníkům nebo rodinným příslušníkům potřebné vysvětlili, doplnili nebo zopakovali.

 

Zároveň je třeba dodržovat:

 • To, co jsme si ve Smlouvě o poskytování SR podepsali a v ní domluvili. Stejně tak je třeba dodržovat i tato pravidla. Jsou tu totiž proto, aby se dodržovala, ne porušovala.
 • Být součástí programu služby, pokud je to možné, tak se do programu zapojovat, podílet se na společných aktivitách s ostatními.

 

 

 • Dbát pokynů pracovnic SR při tom, co zrovna v programu tvoříme, děláme, na čem spolupracujeme.
 • Chovat se slušně k sobě, k pracovnicím/kům SR a Domova, ale samozřejmě i k ostatním ve skupině, k ostatním uživatelům, včetně domácích zvířat domova.
 • Respektovat dohodnutý časový program aktivit a činností SR.
 • Do SR na její program a aktivity vás nepustíme, pokud jste požili alkohol nebo drogy. To samé platí i pro vnesení do SR nebo Domova nebezpečných předmětů, které mají tu povahu, že s nimi lze kohokoli poškodit na zdraví nebo dokonce na životě… (… k tou uržené nože, zbraně, pyrotechnika, jedovaté látky, jedovatá zvířata či rostliny aj.).
 • V případě infekčního onemocnění, ne dobrého zdravotního stavu, zranění či akutního zhoršení psychického stavu, SR nevyužívejte – využijte ji, až vám bude lépe.
 • Při individuální i skupinové práci v SR nerušíte a respektujete ostatní účastníky, tj.

neprojevujete se příliš hlasitě, brzdíte své tělesné projevy, neposmíváte se ostatním, nemluvíte sprostě, nejste agresivní, nevedete cíleně hovory o intimních tématech tak, aby to ostatním bylo nepříjemné.

 • Pokud budete v takovém stavu, že je docela možné ohrožení života či zdraví svého nebo jiných osob – máme právo hned zavolat vašeho opatrovníka/ici, osoby vám blízké a rodinu. Rychlou záchrannou službu a Policii České republiky můžeme zavolat též.
 • Dodržovat hygienické (úklid po sobě při přípravě jídla a pití, použití WC), ale i bezpečnostní předpisy tak, aby v SR bylo co nejvíce bezpečno (týká se hlavně samostatné obsluhy el., plyn. spotřebičů, materiálně-technických vybavení pro údržbu zahrady, vybavení Domova nebo vybraných uměleckých pomůcek).
 • Předcházení úrazů a nehod – NEBÝT NEBEZPEČNÝ SÁM SOBĚ ANI OSTATNÍM!
 • Pokud mi/někomu/všem hrozí nebezpečí (požár, prasklý vodovod, je mi nebo někomu zle, upadl a tak dále), HNED NĚKOHO VYHLEDEJTE a PŘIVOLEJTE!
 • Udržovat pořádek v prostorách SR a Domova. Fajn je také podílet se na úklidu společných prostorách, které využíváme.
 • Chovám se šetrně k majetku a vybavení SR a Domova, neničím a nepoškozuji ho, také si ho nepřivlastňuji, stejně tak majetek a vlastnictví ostatních v SR.
 •  

Když se něco nepovede, slouží k tomu, aby obě strany SR vymezily hranice a podpořily význam důležitosti respektování těchto pravidel – Sankce:

 1. Ústní napomenutí  - maximálně 3x

– individuální pohovor klíčové pracovnice s uživatelem nebo s uživatelem a také jeho zákonným zástupcem/opatrovníkem/icí, zjišťování příčin problému a nabídka pomoci s jeho řešením a zapracování do individuálního plánu, dohoda o nápravě.

 1. Písemná výtka – maximálně 3x

– při opakovaném porušování povinností je uživateli uděleno od vedoucí SR písemné napomenutí s upozorněním, že při dalším porušení bude smlouva o poskytování SR ukončena.

 1. Ukončení smlouvy

– po předchozí týmové poradě SR a případně po poradě s ředitelkou organizace je s uživatelem písemně ukončena smlouva o poskytnutí SR, a to s okamžitou platností. Předchozí postup (napomenutí, písemná výtka) tedy nebude použita.