Navigace

Výběr jazyka

 • cz
 • en
 • de

Obsah

 

Stávající pravidla jsou ve fázi úprav, proto nás v případě zájmu o službu neváhejte
kontaktovat.

 

 

PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ REHABILITACE

- součást smlouvy o poskytování sociální rehabilitace

(s účinností od 1. 9. 2017)

 

 

1. Základní informace

 

Sociální rehabilitace Chelčického domova sv. Linharta, o.p.s. nabízí uživatelům registrovanou službu – Sociální rehabilitaci (§ 70, zákon č. 108/2006 , o sociálních službách). Tato služba je poskytovaná ambulantní formou ve vymezeném místě, čase a rozsahu prostřednictvím kvalifikovaných pracovníků – sociální pracovnice a pracovníků v sociálních službách, na základě písemné smlouvy mezi poskytovatelem a osobou požadující služby (Uživatelem), a to bez úhrady. Poskytované úkony sociální rehabilitace směřují k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti těch, kteří službu využívají, jsou bezpečné a odborné. Průběh poskytování sociální služby probíhá dle individuálních plánů péče jednotlivých uživatelů.

 

Poskytovatelem sociální rehabilitace je Chelčický domov sv. Linharta, o.p.s., (IČ 28138520), Chelčice 1, 389 01 Vodňany, telefon: 725 951 695, e-mail: info@linhart-chelcice.cz .

 

 

2. Cílová skupina

 

Sociální rehabilitace je určena osobám se zdravotním postižením (částečná či plná invalidita, dočasná ztráta plného zdraví z důvodu úrazu nebo nemoci) a chronickým duševním onemocněním (duševní poruchy provázené zvýšenou nemocností, částečnou či plnou pracovní neschopností, poruchy chování zejména potíže v komunikaci a v soc. chování, které jsou v rozporu s celkově dobrým intelektem) ohrožené sociální izolací. Dolní věková hranice pro poskytnutí služby je 16 let, horní věková hranice je 64 let. Služba není určena pro osoby s úplnou ztrátou zraku nebo sluchu. V současné době nemůžeme garantovat kvalitní službu pro osoby hovořící jiným jazykem než českým.

 

 

 

 

3. Místo a čas poskytování služby

 

Sociálně rehabilitace je poskytována dle smlouvy o poskytnutí služby:

Ambulantní forma:

úterý od 09:30 hod. do 14:00 hod. v Chelčickém domově sv. Linharta, Chelčice čp. 1

Terénní forma: v domácnosti, v místě bydliště uživatele

 • liché pondělí od 9:00 hod. do 15:00 hod.
 • středa od 9:00 do 15:00 hod.

 

 

 

4. Poskytované služby

 

a)Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

b)Sociálně terapeutické činnosti

c)Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

d)Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění

 

Každý uživatel má také nárok na bezplatné základní sociální poradenství.

 

Poskytovatel dále poskytuje následující fakultativní služby nad rámec základních činností uvedených výše:

a)Zajištění stravy

b)Doprava uživatele motorovým vozidlem

c)Kopírování

 

 

5. Poslání

 

Posláním naší sociální rehabilitace je předcházet sociální izolaci osob se zdravotním postižením, rozvíjením individuálních sociálních kontaktů a poskytování sociálně terapeutické činnosti, které vedou k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností klienta.

 

 

6. Cíle

 

 • Pomáhat rozvíjet schopnosti a dovednosti, posilovat pozitivní návyky a nacvičovat výkon běžných činností, které jsou nezbytné pro samostatný život.

 • Podporovat v dosažení větší míry samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti.

 • Individuální podporou zaktivnit konkrétní potenciál jednotlivců a zvýšit kvalitu života s ohledem na specifický zdravotní stav uživatelů a sociální prostředí, v němž žijí..

 • Podporovat a zvýšit orientaci ve vlastních právech a povinnostech.

 • Zprostředkovávat kontakt nejen s přirozeným sociálním prostředím, ale i s konkrétními zájmovými skupinami.

 

 

7. Zásady při poskytování služby

 

jsou obsaženy v Etickém kodexu zaměstnanců, mezi hlavní principy patří:

 • Spolupráce, úcta a respekt

 • lidský, profesionální, individuální a empatický přístup

 • vlídná důslednost

 • spolupráce s rodinou

 • prožít „všední“ den je nevšední příležitostí

 • bezpečnost a odbornost poskytovaných služeb

 • flexibilita

 • diskrétnost

 

 

 

 

 

8. Kvalita služeb

 

1) Každá osoba využívající sociální rehabilitaci má svého tzv. „klíčového pracovníka“, který přednostně zabezpečuje provedení požadovaných úkonů, dále ve spolupráci s uživatelem dbá na dodržování individuálního plánu péče, provádí jeho hodnocení v souvislosti s osobními cíli uživatele a navrhuje případnou změnu plánu s ohledem na osobní cíle, potřeby, schopnosti a zdravotní stav.

2) Individuální plán péče klíčový pracovník spolu s uživatelem vypracuje co nejdříve po uzavření smlouvy, nejdéle však do 10ti dnů. Vzhledem k počtu pracovníků, je klíčovým pracovníkem vždy jedna ze dvou pracovnic.

3) Pracovnice se řídí standardy kvality sociálních služeb, které si uživatel může kdykoliv vyžádat k nahlédnutí.

 

 

9. Úhrada sociální rehabilitace

 

1) Sociální rehabilitace Chelčického domova sv. Linharta je bez úhrady dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a vyhl. č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

2) Zpoplatněny jsou pouze fakultativní služby, jejichž cena je stanovena v Ceníku fakultativních služeb sociální rehabilitace, který je nedílnou součástí smlouvy o poskytování této služby.

3) Při změně Ceníku fakultativních služeb je osoba se změnou prokazatelně seznámenas minimálně měsíčním předstihem před nabytím jeho účinnosti, a to dodatkem ke smlouvě o poskytování služby.

4) Úhrada za poskytnuté fakultativní služby se platí v hotovosti, v prvních dnech následujícího měsíce, po měsíci, kdy fakultativní služba proběhla, na základě předaného daňového dokladu.

 

 

10. Jak požádat o poskytování pečovatelské služby

 

1) Osoba mající zájem o poskytování sociální rehabilitace kontaktujeosobně, písemně, telefonicky nebo prostřednictvím jiné osoby paní Evu Bartošovou která se sociální pracovnicí na základě tohoto podnětu navštíví zájemce, projedná s ním jeho požadavky, očekávání a osobní cíle, a podá zájemci informace o této sociální službě v takovém rozsahu, aby se tento mohl rozhodnout, zda chce sociální rehabilitaci využít či nikoliv, případně v jakém rozsahu.

2) V případě zájmu o využití sociální služby je žadatel povinen poskytnout základní údaje pro přípravu smlouvy o poskytnutí této služby uvedené v Žádosti – Jednání se zájemcem o poskytování Sociální rehabilitace Chelčického domova sv. Linharta..

3) Poskytovatel připraví návrh smlouvy, který spolu s Pravidly poskytování sociální rehabilitace a Ceníkem fakultativních služeb předá žadateli k seznámení. V případě souhlasu stvrzují obě strany uzavření smlouvy svými podpisy.

4) K odmítnutí zájemce o poskytnutí sociální služby může dojít pouze za předpokladu, že:

 1. Sociální rehabilitace neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá.

 2. Sociální rehabilitace nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá.

 3. Pokud zdravotní stav osoby neumožňuje poskytování požadovaného úkonu nebo nepatří do cílové skupiny.

 4. Zájemce je osobou, které byla vypovězena smlouva o poskytnutí téže služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy v době kratší 6 měsíců.

 

 

11. Průběh poskytování sociální rehabilitace

 

1) Čas a četnost jednotlivých úkonů sociální rehabilitace je sjednán s uživatelem individuálně.

2) Uživatel je informován, že důvodem ukončení či přerušení poskytování sociální rehabilitace ze strany poskytovatele je:

- nespolupráce uživatele, opakované bezdůvodné odmítání poskytování služby v dohodnutém čase

- uživatel se chová k pracovníkům Chelčického domova sv. Linharta agresivně

- uživatel není ochoten zajistit bezpečnost pracovníků služby (např. odstranění agresivních zvířat po dobu výkonu služby)

- uživateli chybí základní sociální návyky, takže nejsou zajištěny podmínky pro bezpečný výkon služby

3) Při změně zdravotního stavu klienta, resp. při zjištění infekční či parazitární choroby, při které nemocný může být zdrojem onemocnění, je uživatel povinen na změnu svého zdravotního stavu pracovnici upozornit a sociální pracovnice je oprávněna přerušit po dobu nemoci uživatele poskytování některých úkonů.

4) V případě, že se uživatel nedostaví v domluveném čase, bude po 10 minutách od domluveného termínu služba postupovat takto:

 • pokus o kontakt uživatele prostřednictvím telefonu

 • kontaktování rodiny nebo osoby, kterou určil jako kontaktní

 

 

 

 

 

12. Popis poskytovaných služeb

 

1. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

- zájmové, vzdělávací a volnočasové aktivity

 

2. Sociálně terapeutická činnost:

- socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob

 

3. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a osobních záležitostí:

- pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů

 

4. Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění:

- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, výchovné a aktivizační činnosti

 

Fakultativní činnosti:

a)Zajištění stravy

b)Doprava uživatele motorovým vozidlem

c)Kopírování

- za fakultativní činnost má poskytovatel právo vybírat od uživatele peněžní úhradu dle stanoveného Ceníku fakultativních služeb.

 

 

13. Kontrola poskytované sociální služby

 

Poskytované služby zaznamenává pracovnice do Denních záznamů, které slouží jako podklad pro administraci služby.

 

 

14. Ochrana osobních údajů

 

1) Zaměstnanci poskytovatele služby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích uživatelů a skutečnostech, které se dozvěděli v souvislosti s výkonem práce, to vše v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

2) Uživatel stvrzuje svým podpisem souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely evidence uživatelů sociální služby, který bude založen v osobní dokumentaci uživatele. Uživatel má možnost kdykoliv požádat o nahlédnutí do osobní dokumentace zpracovávané v souvislosti s poskytováním služby.

 

 

15. Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby

 

1) Uživatelé sociální rehabilitace si mohou stěžovat na kvalitu, způsob poskytování této služby, postup a chování zaměstnanců i na další okolnosti související s touto službou. Stížnosti je možné podávat ústně, v písemné nebo elektronické podobě. Uživatel si může svobodně zvolit zástupce, který ho bude při vyřizování stížnosti zastupovat. V rámci možností jsou prošetřeny a řešeny i anonymní stížnosti. Uživatel může kdykoliv vzít svou stížnost zpět.

2) Ústní i písemnou stížnost je možné podat osobně nebo telefonicky u jednotlivých zaměstnanců Chelčického domova sv. Linharta, o.p.s. – pracovnice v přímé péči, sociální pracovnice. Každá stížnost bude písemně zaznamenána v Knize stížností. Stížnosti jsou vyřizovány bez zbytečných průtahů, o vyřízení stížnosti je uživatel písemně informován, a to i v případě zjištění neoprávněně podané stížnosti. Způsob vyřešení stížnosti je zaznamenán v Knize stížností.

3) Pokud není uživatel s vyřízením stížnosti spokojen, může požádat o prošetření, může se obrátit na:

Krajský úřad Jihočeského kraje, Odbor sociálních věcí, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

Kancelář Veřejného ochránce práv, Údolní 39, 602 00 Brno

 

16. Ukončení poskytování sociální rehabilitace

 

1) K ukončení poskytování sociální rehabilitace dochází vypovězením smlouvy. Vypovězení smlouvy musí být vždy provedeno písemnou formou. V případě sjednání smlouvy na dobu určitou dochází k ukončení poskytování sociální služby uplynutím doby, uvedené ve smlouvě.

2) Uživatel může tuto smlouvu vypovědět bez udání důvodu, výpovědní lhůta pro jeho výpověď činí 15 dní.

3) Poskytovatel může smlouvu vypovědět pouze z důvodů uvedených ve smlouvě o poskytnutí sociální rehabilitace, výpovědní lhůta pro výpověď danou poskytovatelem činí 15 dní.

4)Služba se automaticky ukončuje umístěním uživatele do pobytového zařízení, kde je mu poskytnuta celodenní péče, nebo úmrtím uživatele, taktéž pokud uživatel neodebere službu v době 4 měsíců od posledního provedeného úkonu.

 

 

 

…………………………………………………………………………………….

Bc. Lucie Troblová Teringlová

Sociální rehabilitace

Chelčického domova sv. Linharta, o.p.s.