Navigace

Výběr jazyka

Obsah

 

Stávající pravidla jsou ve fázi úprav, proto nás v případě zájmu o službu neváhejte
kontaktovat.

 

 

PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ REHABILITACE

- součást smlouvy o poskytování sociální rehabilitace

(s účinností od 1. 9. 2017)

 

 

1. Základní informace

 

Sociální rehabilitace Chelčického domova sv. Linharta, o.p.s. nabízí uživatelům registrovanou službu – Sociální rehabilitaci (§ 70, zákon č. 108/2006 , o sociálních službách). Tato služba je poskytovaná ambulantní formou ve vymezeném místě, čase a rozsahu prostřednictvím kvalifikovaných pracovníků – sociální pracovnice a pracovníků v sociálních službách, na základě písemné smlouvy mezi poskytovatelem a osobou požadující služby (Uživatelem), a to bez úhrady. Poskytované úkony sociální rehabilitace směřují k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti těch, kteří službu využívají, jsou bezpečné a odborné. Průběh poskytování sociální služby probíhá dle individuálních plánů péče jednotlivých uživatelů.

 

Poskytovatelem sociální rehabilitace je Chelčický domov sv. Linharta, o.p.s., (IČ 28138520), Chelčice 1, 389 01 Vodňany, telefon: 725 951 695, e-mail: info@linhart-chelcice.cz .

 

 

2. Cílová skupina

 

Služba je určená pro osoby od 16 do 64 let primárně s chronickým duševním onemocněním či psychickými zátěžemi, dále pro osoby s postižením kombinovaným.

 

3. Místo a čas poskytování služby

-  ambulantní forma: v Chelčickém domově sv. Linharta, Chelčice čp. 1

-  úterý 9:00 - 15:30 skupinová práce

- středa 9:00 - 12:00 individuální práce a od 10:00 do 16:00 skupinová práce v ateliéru

- terénní forma: v přirozeném prostředí uživatele, tj. po domluvě domácnosti, v místě bydliště uživatele

 • každé liché pondělí 9:00 - 15:00 hod.
 • každý pátek 9:00 - 15:00 hod.

 

4. Poskytované služby

 

V rámci služby uživatelé mohou využít:

-         zprostředkování kontaktu s přirozeným sociálním prostředím, nebo s konkrétními zájmovými skupinami (doprovázení do institucí, nácvik jízdy v MHD, navazování kontaktů),

-    nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a podpora principů sociálního začleňování (např. obsluha spotřebičů, péče o sebe sama, péče o další členy rodiny a domácnost, orientace v prostoru a další),

- výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (např. možnosti organizace volného času, nácvik telefonování, mezilidská komunikace, zvládání různých situací),

- sociálně terapeutické činnosti vedoucí k udržení, rozvoji a prohloubení osobních a sociálních schopností,

-   pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (zprostředkování informací a pomoci při získání dávek státní sociální podpory, průkaz ZTP, informace o právech a povinnostech aj.),

- zprostředkování odborného poradenství (právní služby, ochrana práv spotřebitele, exekuce, zadlužení, psychoterapie aj.).

 

5. Poslání

 

Posláním naší sociální rehabilitace je předcházet sociální izolaci osob se zdravotním postižením, rozvíjením individuálních sociálních kontaktů a poskytování sociálně terapeutické činnosti, které vedou k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností klienta.

 

 

6. Cíle

 

 • Pomáhat rozvíjet schopnosti a dovednosti, posilovat pozitivní návyky a nacvičovat výkon běžných činností, které jsou nezbytné pro samostatný život.

 • Podporovat v dosažení větší míry samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti.

 • Individuální podporou zaktivnit konkrétní potenciál jednotlivců a zvýšit kvalitu života s ohledem na specifický zdravotní stav uživatelů a sociální prostředí, v němž žijí..

 • Podporovat a zvýšit orientaci ve vlastních právech a povinnostech.

 • Zprostředkovávat kontakt nejen s přirozeným sociálním prostředím, ale i s konkrétními zájmovými skupinami.

 

 

7. Zásady při poskytování služby

 

jsou obsaženy v Etickém kodexu zaměstnanců, mezi hlavní principy patří:

 • Spolupráce, úcta a respekt

 • lidský, profesionální, individuální a empatický přístup

 • vlídná důslednost

 • spolupráce s rodinou

 • prožít „všední“ den je nevšední příležitostí

 • bezpečnost a odbornost poskytovaných služeb

 • flexibilita

 • diskrétnost

 

8. Ochrana osobních údajů

 

1) Zaměstnanci poskytovatele služby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích uživatelů a skutečnostech, které se dozvěděli v souvislosti s výkonem práce, to vše v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

2) Uživatel stvrzuje svým podpisem souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely evidence uživatelů sociální služby, který bude založen v osobní dokumentaci uživatele. Uživatel má možnost kdykoliv požádat o nahlédnutí do osobní dokumentace zpracovávané v souvislosti s poskytováním služby.

 

 

9. Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby

 

1) Uživatelé sociální rehabilitace si mohou stěžovat na kvalitu, způsob poskytování této služby, postup a chování zaměstnanců i na další okolnosti související s touto službou. Stížnosti je možné podávat ústně, v písemné nebo elektronické podobě. Uživatel si může svobodně zvolit zástupce, který ho bude při vyřizování stížnosti zastupovat. V rámci možností jsou prošetřeny a řešeny i anonymní stížnosti. Uživatel může kdykoliv vzít svou stížnost zpět.

2) Ústní i písemnou stížnost je možné podat osobně nebo telefonicky u jednotlivých zaměstnanců Chelčického domova sv. Linharta, o.p.s. – pracovnice v přímé péči, sociální pracovnice. Každá stížnost bude písemně zaznamenána v Knize stížností. Stížnosti jsou vyřizovány bez zbytečných průtahů, o vyřízení stížnosti je uživatel písemně informován, a to i v případě zjištění neoprávněně podané stížnosti. Způsob vyřešení stížnosti je zaznamenán v Knize stížností.

3) Pokud není uživatel s vyřízením stížnosti spokojen, může požádat o prošetření, může se obrátit na:

Krajský úřad Jihočeského kraje, Odbor sociálních věcí, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

Kancelář Veřejného ochránce práv, Údolní 39, 602 00 Brno

 

10. Ukončení poskytování sociální rehabilitace

 

1) K ukončení poskytování sociální rehabilitace dochází vypovězením smlouvy. Vypovězení smlouvy musí být vždy provedeno písemnou formou. V případě sjednání smlouvy na dobu určitou dochází k ukončení poskytování sociální služby uplynutím doby, uvedené ve smlouvě.

2) Uživatel může tuto smlouvu vypovědět bez udání důvodu, výpovědní lhůta pro jeho výpověď činí 15 dní.

3) Poskytovatel může smlouvu vypovědět pouze z důvodů uvedených ve smlouvě o poskytnutí sociální rehabilitace, výpovědní lhůta pro výpověď danou poskytovatelem činí 15 dní.

4)Služba se automaticky ukončuje umístěním uživatele do pobytového zařízení, kde je mu poskytnuta celodenní péče, nebo úmrtím uživatele, taktéž pokud uživatel neodebere službu v době 4 měsíců od posledního provedeného úkonu.