Navigace

Výběr jazyka

Obsah

Sociální rehabilitace

Služba sociální rehabilitace svou specifickou činností směřuje především k posílení samostatnosti jednotlivých uživatelů směrem k zachování osobních dovedností. Podporuje tak možnost uživatelů fungovat ve svém přirozeném prostředí. Sociální rehabilitace se zaměřuje především na podporu, nácvik činností, jež umožňují vedení samostatného života a seberealizaci se sebe péčí. Při práci s jednotlivcem využívá zachovaných schopností, potenciálů a kompetencí uživatelů. Služba je poskytována ze zákona zdarma (vyjma fakultativních činností). Viz socialni-rehabilitace/cenik-sluzeb/

Pro koho tady jsme:

Služba je určená pro osoby od 16 do 64 let primárně s chronickým duševním onemocněním či psychickými zátěžemi, dále pro osoby s postižením kombinovaným.

 

V rámci služby uživatelé mohou využít:

    -  zprostředkování kontaktu s přirozeným sociálním prostředím, nebo s konkrétními zájmovými skupinami (doprovázení do institucí, nácvik jízdy v MHD, navazování kontaktů),

-    nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a podpora principů sociálního začleňování (např. obsluha spotřebičů, péče o sebe sama, péče o další členy rodiny a domácnost, orientace v prostoru a další),

 - výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (např. možnosti organizace volného času, nácvik telefonování, mezilidská komunikace, zvládání různých situací),

 - sociálně terapeutické činnosti vedoucí k udržení, rozvoji a prohloubení osobních a sociálních schopností,

-   pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (zprostředkování informací a pomoci při získání dávek státní sociální podpory, průkaz ZTP, informace o právech a povinnostech aj.),

- zprostředkování odborného poradenství (právní služby, ochrana práv spotřebitele, exekuce, zadlužení, psychoterapie aj.).

Čas a místo poskytování služby:

- ambulantní forma: v Chelčickém domově sv. Linharta, Chelčice čp. 1

-  úterý 9:00 - 15:30 skupinová práce

- středa 9:00 - 12:00 individuální práce a od 10:00 do 16:00 skupinová práce v ateliéru

- terénní forma: v přirozeném prostředí uživatele, tj. po domluvě domácnosti, v místě bydliště uživatele

  • každé liché pondělí 9:00 - 15:00 hod.
  • každý pátek 9:00 - 15:00 hod.

 

Tato služba je poskytována pro uživatele zdarma dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Kontaktní osoby:

Vedoucí služby: Mgr. Bc. Eva Bartošová – mob. tel. 725 951 695, e-mail:  sr@linhart-chelcice.cz

Sociální pracovnice: Mgr. Michaela Mottlová – e-mail: projekty@linhart-chelcice.cz

Arteterapeutka: Mgr. Klára Kavanová Mušková – mob. tel. 776 134 683, sr@linhart-chelcice.cz

Pracovnice v sociálních službách: Ing. Jaroslava Sonntagová – mob. tel. 725 951 695, e-mail:  sr@linhart-chelcice.cz

Stav vyrovnávací platby SR2 k 31. 12. 2020  P11b_Prehled_cerpani_vyrovnavaci_platby_Linhart_SR_rozšíření_VP2020.xlsx (37.48 kB)

Stav vyrovnávací platby SR1 k 31. 12. 2020  P11b_Prehled_cerpani_vyrovnavaci_platby_2020_Sociální_rehabilitace_Chelč....xls (87.5 kB)

Stav vyrovnávací platby k 31. 12. 2019 Vyrovnavaci platby 2019 .xls (87.5 kB)

Stav vyrovnávací platby k 31. 12. 2018 Vyrov. platba_SR_2018.pdf (493.61 kB)

Piktogram

 

 

Logo     logo

Služba je realizována v projektu Sociální rehabilitace Chelčický domov sv. Linharta pod registračním číslem CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0008141 přes výzvu MAS Rozkvět. V rámci projektu OPZ s názvem Linhart - SR rozšíření personálních kapacit reg. č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015471 je od 1.4.2020 služba Sociální
rehabilitace rozšířena o jeden den ambulantní formy.

Zeyerova stezka