Navigace

Výběr jazyka

Obsah

Leták2022

2.strana

Leták-II(2.46 MB)

2.strana

Sociální rehabilitace

Služba sociální rehabilitace svou specifickou činností směřuje především k posílení samostatnosti jednotlivých uživatelů směrem k zachování osobních dovedností. Podporuje tak možnost uživatelů fungovat ve svém přirozeném prostředí. Sociální rehabilitace se zaměřuje především na podporu, nácvik činností, jež umožňují vedení samostatného života a seberealizaci se sebe péčí. Při práci s jednotlivcem využívá zachovaných schopností, potenciálů a kompetencí uživatelů. Služba je poskytována ze zákona zdarma (vyjma fakultativních činností). Viz socialni-rehabilitace/cenik-sluzeb/

Pro koho tady jsme:

  • osoby s chronickým duševním onemocněním
    • osoby s duševními poruchami provázené zvýšenou nemocností, částečnou či plnou pracovní neschopností, s poruchami chování zejména potížemi v komunikaci a sociálním chování, kterou jsou v rozporu s celkově dobrým intelektem, osoby s dočasnou ztrátou plného zdraví z důvodu úrazu či nemoci
  • osoby s kombinovaným postižením
  • osoby s mentálním postižením
  • osoby s tělesným postižením
  • osoby se zdravotním postižením
    • osoby s částečnou či plnou invaliditou osoby s dočasnou ztrátou plného zdraví z důvodu úrazu či nemoci

 

V rámci služby uživatelé mohou využít:

   -  zprostředkování kontaktu s přirozeným sociálním prostředím, nebo s konkrétními zájmovými skupinami (doprovázení do institucí, nácvik jízdy v MHD, navazování kontaktů),

-    nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a podpora principů sociálního začleňování (např. obsluha spotřebičů, péče o sebe sama, péče o další členy rodiny a domácnost, orientace v prostoru a další),

 - výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (např. možnosti organizace volného času, nácvik telefonování, mezilidská komunikace, zvládání různých společenských situací),

-   pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (zprostředkování informací a pomoci při získání dávek státní sociální podpory, průkaz ZTP, informace o právech a povinnostech aj.),

 

Čas a místo poskytování služby:

- ambulantní forma: v Chelčickém domově sv. Linharta, Chelčice čp. 1

-  úterý 9:00 - 15:00 hod. skupinová práce

- středa 9:00 - 12:00 hod. individuální práce a od 10:00 do 16:00 skupinová práce v ateliéru

- čtvrtek 9:00 - 15:00 hod. individuální a skupinová práce 

- terénní forma: v přirozeném prostředí uživatele, tj. po domluvě domácnosti, v místě bydliště uživatele

- pondělí 9:00 - 15:00 hod.

- středa 9:00 - 15:00 hod.

- pátek 9:00 - 15:00 hod.

 

Tato služba je poskytována pro uživatele zdarma dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Kontaktní osoby:

Vedoucí služby: Mgr. Bc. Eva Bartošová – mob. tel. 725 951 695, e-mail:  sr@linhart-chelcice.cz

Sociální pracovnice: Mgr. Michaela Mottlová – e-mail: projekty@linhart-chelcice.cz

Arteterapeutka: Mgr. Klára Kavanová Mušková – mob. tel. 776 134 683, sr@linhart-chelcice.cz

Pracovnice v soc. službách: Ing. Jaroslava Sonntagová – mob. tel. 725 951 695, e-mail:  sr@linhart-chelcice.cz

Sociální pracovnice: Monika Nedvědová, DiS. – e-mail:  Nedved.Monik@centrum.cz

Od 1. ledna 2022 jsme zprovoznili linku sociální pomoci Chelčického domova sv. Linharta, určenou pro uživatele Sociální rehabilitace a osoby blízké, na kterou se můžete dovolat v čase od 7 - 19:00 hodin. Mob. tel.  734 622 200

Stav vyrovnávací platby SR2 k 31. 12. 2021

P11b_Prehled_cerpani_vyrovnavaci_platby_Linhart_SR2_rozšíření_VP2021.xlsx (39.13 kB)

Stav vyrovnávací platby SR2 k 31. 12. 2020  P11b_Prehled_cerpani_vyrovnavaci_platby_Linhart_SR_rozšíření_VP2020.xlsx (37.48 kB)

Stav vyrovnávací platby SR1 k 31. 12. 2020  P11b_Prehled_cerpani_vyrovnavaci_platby_2020_Sociální_rehabilitace_Chelč....xls (87.5 kB)

Stav vyrovnávací platby k 31. 12. 2019 Vyrovnavaci platby 2019 .xls (87.5 kB)

Stav vyrovnávací platby k 31. 12. 2018 Vyrov. platba_SR_2018.pdf (493.61 kB)

Piktogram

 

 

Logo     logo

Služba je realizována v projektu Sociální rehabilitace Chelčický domov sv. Linharta pod registračním číslem CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0008141 přes výzvu MAS Rozkvět. V rámci projektu OPZ s názvem Linhart - SR rozšíření personálních kapacit reg. č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015471 je od 1.4.2020 služba Sociální
rehabilitace rozšířena o jeden den ambulantní formy.

Zeyerova stezka